WiMAX จากเทคโนโลยีสู่ธุรกิจสื่อสารไร้สายยุคใหม่ ตอนที่ 1 (ต่อจากฉบับ638) โดย : ไพโรจน์ ไววานิชกิจ องอาจ เรืองรุ่งโสม

ตอน เทคโนโลยี WiMAX กับการเริ่มต้นของยุค Broadband Wireless …